• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Spoločná cesta k novému domovu

 • Operačný program: Interreg V-A SK-CZ
  Prioritná os: 3 – Rozvoj miestnych iniciatív
  Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami
  Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
  Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
  Registrační číslo: NFP304030C855
 • Dátum predloženia: október 2016
  Dátum schválenia: jún 2017
 • Partneri projektu:
  Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj
  Hlavný cezhraničný partner: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
  Partner projektu 1: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
  Celkové oprávnené výdavky projektu: 52 197,50 EUR z toho:
  Trenčiansky samosprávny kraj: 29 999,50 EUR
  Sociální služby Vsetín, p.o.: 9 249,00 EUR
  Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.: 12 949,00 EUR

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v partnerských regiónoch. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby umožnili nadviazať spoluprácu regionálnych aktérov zainteresovaných na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. Výmenou skúseností, spoločným vzdelávaním a spoločnou propagáciou práv osôb so zdravotným postihnutím projekt prispeje k odstráneniu bariér v procese deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb a k prehĺbeniu povedomia verejnosti o potrebách a právach osôb so zdravotným znevýhodnením.

Dokumenty

Žádné soubory k zobrazení.

Novinky

 • 27. 2. 2018“SPOLOČNE BEZ HRANÍC”

Skip to content