• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Časté dotazy

„Kdo poznal tmu, váží si světla.“

„Nemáme strach, protože se o sebe můžeme vzájemně opřít.“

Pro seniory

Zaslat osobně podepsanou a vyplněnou žádost o poskytnutí pobytové sociální služby. Žádost doplníte vyplněným formulářem o schopnostech, které teď zvládáte. Posléze, nejpozději v den nástupu nám doručíte lékařský posudek, vystavený Vaším ošetřujícím lékařem.

Formulář žádosti je přístupný:

 • na webových stránkách organizace v detailu služby
 • na ředitelství organizace, na adrese: Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
 • v konkrétním Domově pro seniory, kde Vám žádost předá pracovník na recepci

Vaše žádost bude zaevidována do Evidence žadatelů, kde budete čekat na umístění do zařízení a Vám přijde oznámení o zařazení do Evidence žadatelů. Sociální pracovník Vás zkontaktuje a probere s Vámi, zda je naše sociální služba pro Vás ta pravá.

Nelze přesně říct, jak dlouho budete čekat. Individuálně posuzujeme každou žádost, přičemž jen datum podání žádosti nerozhoduje o přijetí do domova. Přijetí ovlivňuje více faktorů, kterými jsou zejména naléhavost nepříznivé sociální situace a charakter uvolněného místa, přihlížíme také k vazbám v místě poskytování sociální služby. Při uvolnění místa sociální pracovnice vybírá vhodné žadatele, se kterými se domluví na osobním setkání. Zjišťuje potřeby a očekávání žadatele a předává mu informace o poskytované službě. Následně vybere toho, který nejvíc odpovídá kritériím. Počítejte s tím, že čekací doba se může pohybovat v řádu měsíců do jednoho až dvou let.

Ano, v omezeném množství, po vzájemné dohodě.

Ubytování a strava na domově je hrazena z Vašeho důchodu. Příspěvek na péči je použit na úhradu péče o Vás.

Domov pro seniory je určen osobám od 60 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Nepříznivou sociální situací rozumíme stav, kdy osoby, z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu, fyzického, smyslového omezení či jiných závažných důvodů, již nejsou schopné o sebe pečovat, řešit své životní situace, jsou ohrožené sociálním vyloučením a vyčerpaly možnosti rodiny, pečujících osob a možnosti terénních a ambulantních služeb nebo jsou tyto služby pro ně nedostupné.

V případě, že nyní nepotřebujete pomoc, jste soběstačná/ý, nemůžeme Vám službu poskytovat. Sociální služba je určena lidem, kteří již potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby v některých oblastech života a nemůžou zůstat doma, protože pomoc rodiny nebo terénních služeb (např. pečovatelská služba) či ambulantních služeb (např. denní stacionář) již nestačí. Předpoklad je, že v případě, že žadatele oslovíme, nabídneme mu uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, bude souhlasit se zahájením poskytování služby.

 • Pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů, může se poskytovatel sociální služby dohodnout na spoluúčasti na úhradě s její osobou blízkou nebo jinými osobami.
 • Osobě v domově pro seniory musí po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Pokud takováto osoba žádá o snížení úhrady, musí poskytovateli sociální služby doložit výši svého příjmu.

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou poskytuje stát lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Příspěvek jim slouží na zaplacení sociálních služeb nebo jiné formy pomoci při zvládání základních životních potřeb (např. při oblékání, hygieně, stravování, orientaci, vyřizování osobních záležitostí). V případě pobytové sociální služby náleží celý příspěvek na péči této službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením).

Proto Vám doporučujeme, pokud již potřebujete pomoc druhé osoby, abyste požádal/a o příspěvek na péči u příslušného úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. Sociální službu Vám budeme poskytovat i v případě, že při zahájení poskytování služby příspěvek na péči nemáte vyřízený, např. z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, kdy jste si ještě nestihl/a příspěvek na péči vyřídit.

Domov pro seniory poskytuje pobytovou sociální službu lidem, kteří potřebují pomoc v každodenním životě z důvodu omezené soběstačnosti, zejména z důvodu věku.

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu lidem se sníženou soběstačností způsobenou zejména chronickým duševním onemocněním (nejčastěji Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo jinou formou demence). Charakteristický je úbytek kognitivních funkcí, zejména paměti, intelektu, ztráta orientace. Klienti potřebují pomoc a stálý dohled druhé osoby. Sociální služba přizpůsobuje režim specifickým potřebám klientů.

Pro osoby s mentálním a zdravotním postižením

Klienty našich služeb jsou dospělí od 18 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením.

V chráněném bydlení si klienti vaří sami, nebo skupinově, případně si stravu mohou nechat dovézt. V DOZP se klientům strava dováží.

Není. Cílem je, aby si klienti, v rámci nácviků soběstačnosti, docházeli ke svému lékaři sami nebo v doprovodu pracovníka.

Ne. Pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá dostatečný příjem, může se poskytovatel sociální služby dohodnout na spoluúčasti na úhradě s osobou blízkou nebo jinými osobami, které si klient určí. Případně může požádat o sociální dávky. Aktuální ceník za ubytování a poskytované služby naleznete v dokumentech dané služby. Toto platí pro Chráněné bydlení, ale pro DOZP platí zákonná povinnost zůstatku 15%.

Jde o název sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Služba je určena lidem s mentálním znevýhodněním středního až těžkého stupně, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Vstupní věk při uzavření smlouvy o poskytování sociální služby je 18 až 90 let a zřizovatelem je Zlínský kraj.
Uzavření smlouvy se odvíjí od charakteru uvolněného lůžka v domově (tak, aby služba mohla být poskytována dle Vašich individuálních potřeb a specifik), zda jste muž nebo žena, dále dle vážnosti Vaší nepříznivé sociální situace a potřeby pobytové sociální služby.

Ano. Se sociální pracovnicí si dohodnete termín Vaší návštěvy v domově. Prohlídka prostor je pak umožněna v doprovodu sociální pracovnice a s ohledem na co nejmenší narušování soukromí obyvatel domova.

Služba poskytuje základní činnosti zahrnující ubytování a stravu (upřesnění je v textu smlouvy o poskytování sociální služby). Dále podporu v každodenních činnostech péče o osobu: (oblast osobní hygieny, stravování, oblékání, mobility, motoriky, podmínky pro vzdělávací a výchovné aktivity, pomoc při hospodaření s financemi, sociální začleňování, volnočasové aktivity, uplatňování práv a zájmů.  Služba je poskytována 24 hodin.

Platí se ubytování a strava, a to z Vašeho příjmu (důchod, dávky hmotné nouze). Dále se platí poskytovaná pomoc a podpora pracovníky, a to z příspěvku na péči, který náleží službě v přiznané výši.
Dále nabízíme fakultativní služby, které se hradí dle sazebníku služby, a to z financí, které máte pro osobní potřeby.
Uzavření smlouvy (přijetí) se odvíjí od uvolněného lůžka. Pokud nebude jednolůžkový pokoj k dispozici, můžete o něj požádat, ale závisí od možností služby, souhlasu se stěhováním spolubydlících. Můžete uzavření smlouvy pak odmítnout, ale pak postupujeme podle vnitřních pravidel, se kterými Vás seznámí sociální pracovnice.
Ano. Vaše situace bude vyhodnocována individuálně, dle Vašich schopnosti samostatně hospodařit s financemi, tak, abyste neutrpěl(a) újmu. Případně je Vám poskytnuta podpora ve spolupráci např. s opatrovníkem. Ze zůstatku z příjmu po zaplacení úhrady, tedy z vlastních financí si hradíte: oblíbené potraviny a pochutiny, oblíbené nápoje , inkaso, revize spotřebičů, ošacení a obuv, doplatky za léky, hygienické potřeby a další osobní náklady a zájmové aktivity.

Podpisem smlouvy souhlasíte s ujednáním uvedeném v textu stávající smlouvy o poskytování služby odebírat celodenní stravu. Ale lze se domluvit a individuálně, nepravidelně, si odhlásit jednotlivé jídlo a uvařit si své oblíbené.  Dále si můžete nakupovat a mít v domově oblíbené potraviny, pochutiny, nápoje.

Ano, pokoj si můžete dovybavit vlastním nábytkem. Pokoje mají standartní vybavení — polohovací lůžko, skříň, noční stolek a stůl se židlí — samozřejmě je nutné brát ohled na velikost pokoje. Můžete mít v pokoji svou TV, rádio, ledničku, poličky, oblíbené obrázky, fotografie, květiny, knihy, CD apod.

Za TV a rádio si platíte inkaso dle sazebníku ČT a ČRO. Za elektrospotřebiče platíte odborné revize – zajištění bezpečnosti provozu spotřebiče.

Podmínkou je schopnost starat se o své zvíře, zachovávat hygienická opatření domova a zvíře nesmí ohrožovat další spolubydlící a personál. Hradíte veškeré náklady spojné s péčí o zvíře, veterinární péči a musí být zajištěna dohoda, kdo se o zvíře postará v případě Vaší hospitalizace, návštěvy u rodiny nebo úmrtí.

Návštěvy za Vámi mohou kdykoliv, kromě situací, kdy jsou vyhlášeny karanténní opatření. Podmínkou je zachování soukromí spolubydlících. Návštěvy se řídí pravidly soužití. Délka návštěvy není omezena. Děti do 15 let se mohou v domově pohybovat jen za doprovodu zletilé osoby nebo na základě písemného souhlasu rodičů a s vědomím zaměstnanců domova.

Návštěvy s domácími mazlíčky umožňujeme na základě písemného schválení Prohlášení o vstupu zvířete do zařízení, vedoucím zařízení.
Ano, ve službě jsou přítomny všeobecné sestry, a to v době od 7 do 19 hod. Lékař v domově neordinuje a v akutních případech je volána rychlá záchranná služba. Klienti své lékaře navštěvují v ambulancích. Do domova dochází pouze odborný lékař – psychiatr.
Bohužel ne. V domově mohou bydlet pouze osoby, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby.
Ano, volba lékaře je na Vás. Podmínky dopravy k lékaři se pak domlouvají v průběhu služby – doprava a doprovod rodinou, opatrovníkem, sanitou – indikovaná lékařem, jako fakultativní služba vozidlem z domova.
Ano. Vaše situace bude individuálně vyhodnocována, a to dle Vašich schopností zvládat orientaci, mobilitu v prostorách mimo domov. Můžete opouštět domov samostatně, anebo v doprovodu osob blízkých, opatrovníka, rodiny či pracovníků domova.
Pro osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným alkoholem
Ne. Služba je určena pouze osobám s duševním onemocněním způsobeným dlouhodobým užíváním alkoholu.
Jsme domov se zvláštním režimem a jedno z režimových opatření je podpora v abstinenci. Donášení alkoholu a jeho konzumace není v zařízení tolerována.
Ano. Pobyt mimo zařízení podporujeme, je možný i na více dnů. Zároveň z provozních důvodů doporučujeme sdělit čas odchodu a příchodu a po dobu nepřítomnosti v zařízení je vhodné odhlášení stravy.
Ne. Jsme bariérové zařízení.
Nelze přesně říct, jak dlouho budete čekat. Individuálně posuzujeme každou žádost, přičemž jen datum podání žádosti nerozhoduje o přijetí do domova. Přijetí ovlivňuje více faktorů, kterými jsou zejména naléhavost nepříznivé sociální situace a charakter uvolněného místa, přihlížíme také k vazbám v místě poskytování sociální služby. Při uvolnění místa sociální pracovnice vybírá vhodné žadatele, se kterými se domluví na osobním setkání. Zjišťuje potřeby a očekávání žadatele a předává mu informace o poskytované službě. Následně vybere toho, který nejvíc odpovídá kritériím. Počítejte s tím, že čekací doba se může pohybovat v řádu měsíců do jednoho až dvou let.
Uzavření smlouvy (přijetí) se odvíjí od uvolněného lůžka. Pokud nebude jednolůžkový pokoj k dispozici, můžete o něj požádat, ale závisí od možností služby, souhlasu se stěhováním spolubydlících. Můžete uzavření smlouvy pak odmítnout, ale pak postupujeme podle vnitřních pravidel, se kterými Vás seznámí sociální pracovníci.
Skip to content