Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronické komunikace (email doručený na adresu elektronické podatelny – viz bod 4, a to i bez elektronického podpisu). Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba žádost podat písemně.

Aby žádost mohla být posouzena jako žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím, musí splňovat konkrétní obsahové náležitosti.

Pokud informaci žádá fyzická osoba:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),
 • datum narození,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pokud informaci žádá právnická osoba:

 • název,
 • IČO,
 • adresu sídla,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel může použít formulář.

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. 
Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem 
  na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení je žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.